W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

1. Administratorem Danych Osobowych jest P.P.H.U. Akaz III Łukasz Aniołek reprezentowana/y przez Łukasz Aniołek zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.

5. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa w tym do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane będą archiwizowane przez:
5 lat po sprawozdaniu finansowym -kontrahenci,
4 lata od dnia zakończenia postępowania przetargowego,
50 lat od daty zakończenia stosunku pracy, lub po zakończeniu procesu rekrutacji
a następnie trwale usuwane .

7. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody.
Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy
prawnej do ich przetwarzania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Cookies

 

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.
Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.